סוגי קרנות מימון לעסקים

הלוואה לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה מהמגזר החקלאי

מימון לחקלאים
 
1) הגדרת חקלאי:
     חקלאי יוגדר כיצרן אשר עוסק במישרין בייצור תוצרת חקלאית טרייה, באחד הענפים המפורטים בנספח א' ואשר
     מחזור עסקיו בשנה הקדמה להגשת הבקשה לקרן בערבות מדינה לא עלה על חמישה מיליון שקלים.
 
2) תנאי מסלול
 
     2.1  המדינה תערוב כלפי הבנק ל – 85% מסך כל ההלוואה שהועמדה במסגרת המסלול, 
     2.2  הלווה יידרש להציג בטחונות בשיעור של 10% מסכום ההלוואה וכן לחתום ערבות אישית בהתאם לכללי הקרן.
     2.3  ההלוואות יועמדו באחד מהמתווים הבאים :
 
             2.3.1  הלוואה קצרה (הלוואה מסוג "בולט") – הלוואה לתקופה של עד שנה ובסכום כולל של עד 350 אש"ח. ההלוואה
                       תפרע לשיעורין בהתאם ללוח סילוקין הרגיל בקרן או באמצעות תשלום הקרן בסוף התקופה.
 
             2.3.2  הלוואה ארוכה – הלוואה לתקופה של עד 5 שנים עם תקופת גרייס של עד 6 חודשים.
 
     2.4     העמדת ההלוואה במסלול הנ"ל, תינתן ברכישת פוליסת ביטוח בגין נזקי טבע על ידי הלווה אשר תוסב לזכות הבנק.
 
 
      2.5 רשימת ענפי החקלאות הזכאים במסלול חקלאות:

ענףזנים
מעטים
אבוקדו
שקדים
רימון
ענבי מאכל
גלעיניים (אפרסק , נקטרינה, משמש, שזיף, דובדבן)
תמר
אפרסמון
ירקות
תפוחי אדמה
גזר
פלפל 
עגבניות
ירקות שורש (צנון, צנונית, לפת, סלק אדום)
תבלינים
בטטות
מלון
תות שדה
ייצור זרעים
פרחיםכל הזנים
הדריםכל הזנים

 
יצואנים ( לרבות ייצוא עקיף) 
ניתן לקבל הלוואה בשיעור מקסימאלי של 10% מהמחזור.
חקלאי יצואן יוגדר כעסק חקלאי אשר ממחזור עסקיו בשנה שקדמה להגשת הבקשה עולה על 6.25 מיליון שקלים כאשר לפחות 250 אלף דולר ארה"ב מהכנסותיו באותה השנה הגיעו מייצוא.
במקרה זה ערבות המדינה הינה 70% והביטחונות הנדרשים הינם 25%.

 
 
דילוג לתוכן