סוגי קרנות מימון לעסקים

קרן סיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה

1 עסק בהקמה
 
סוג ההלוואה: 
להקמה  להשקעות ולהון חוזר.
 
קריטריונים: 
עסק חדש בהקמה.
  
היקף מימון:
עד 500 אלפי ש"ח.
 
משך ההלוואה:
עד חמש שנים, גרייס 3-6 חודשים.
 
גובה ריבית:
פריים + 3.5 (שיעור הריבית יקבע סופית לאחר ניהול משא ומתן עם הבנק)
 
בטחונות:
15% עד 300 אלפי ש"ח, 30% על יתרת ההלוואות המאושרות.
 
 
 
2. עסק קיים / הרחבה
 
סוג  ההלוואה:
להקמה,לפיתוח   ולהון  חוזר  ומשולב .
 
קריטריונים: 
– מחזור שנתי: עד  6.25    מיליון ₪. 
– במסלול ההשקעות: השקעת הון העצמי של 20% מסך  ההלוואה. 
– העדר חובות לרשויות למס.
– חשבונו של העסק או של מי מבעליו אינו מוגבל/מעוקל.
– לא תינתן יותר מהלוואה אחת לאותו העסק.
 
היקף המימון:
עד מחזור של 6.25 מיליון ש"ח -עד  500  אלף  ש"ח .
 
משך ההלוואה: 
עד  חמש  שנים – גרייס של חצי שנה בתשלום הקרן .
 
גובה ריבית:
פריים +  % 3.5  (גובה הריבית ניתנת לשינוי לאחר משא ומתן עם הבנק לאחר אישור הנהלת הקרן).
 
ביטחונות:
 25%  מהיקף המימון +  ערבות  אישית . 
 
ההלוואה ניתנת באמצעות הבנקים הבאים: בנק אוצר החייל, בנק הפועלים, בנק מרכנתיל דיסקונט ובנק מזרחי.

 
 
3. לעסקים שמחזורם העסקי מעל 6.25 מיליון ש"ח.
 
מחזור המכירות השנתי בין 6.25 מיליון  ועד 100  מיליון ש"ח 
 
ההלוואות ניתנות באמצעות הבנקים הבאים: בנק אוצר החייל, בנק הפועלים, בנק מרכנתיל דיסקונט ובנק מזרחי.
 
סכום ההלוואה:
 עד 8% ממחזור המכירות השנתי האחרון.
 
תקופת האשראי:
60 חודשים כולל תקופת גרייס עד 6  חודשים.
 
שיעורי ריבית מקסימאלית:
פריים + 3.5% (שיעור הריבית יקבע לאחר ניהול משא ומתן עם הבנק).
 
עמלת בדיקה של הגוף המתאם:
 250  ₪ לבדיקת התוכנית העסקית (מועבר לחשב הכללי באוצר). 
 
עמלת העמדת בטוחה בגין ערבות המדינה:
עמלה חד-פעמית  בשיעור שבין 0.5%  לבין 1.5% מהיקף ההלוואה – תלוי בהיקף הפעילות של החברה המבקשת – לדוגמא עד מחזור פעילות של 10 מיליון ש"ח – תשולם עמלה בשיעור של 0.5%  מהיקף ההלוואה , בין 50 מליון ש"ח ועד 100 מיליון ש"ח תשולם  עמלה בשיעור של כ – % 1.5 מהיקף ההלוואה.
 
ערבות מדינה ל70% מהאשראי.
 
בטחונות נדרשים: 
–  ערבויות אישיות של בעלי העסק למלוא סכום האשראי (במידה והבעלים הוא תאגיד ימציא  העסק ערבות או בטוחה אחרת בהתאם
   לדרישת הבנק והוועדה).
–   ערבות בן/בת זוג בעסקים שאינם תאגיד למלוא סכום האשראי.
–  בטחונות מטריאלים  עד 25% מגובה ההלוואה עפ"י החלטת הועדה מאשרת.
–  ועדת  ההיגוי רשאית לאשר ערבויות או ביטחונות אחרים.
 
דרישות סף:
– מחזור שנתי: עד 100   מיליון ₪. 
– העסק אינו מוגבל ואין כנגדו או כנגד בעליו עיקולים או תביעות מהמערכת   הבנקאית. 
– העסק אינו מצוי בכינוס/פירוק/הקפאת הליכים/הסדר נושים. 
– אין לעסק חובות בלתי מוסדרים לרשויות המס. 
– העסק יחתום על כתב ויתור סודיות לצורך בדיקת העסק.
 
דרישות נוספות:
כספי ההלוואה מיועדים להרחבת העסק, פיתוחו או תפעולו השוטף, ובכלל זה החזר של אשראי בבנק אחר שלא יעלה על 50% מהיקף ההלוואה.
דילוג לתוכן