08-8525228

חדשות ועידכונים

2024

חדש סיוע לעסקים!

מענקי סיוע לשיפור פעילות עסקית בחבל תקומה

מנהלת תקומה בשיתוף הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה משיקים את מסלול "השקעות הון תקומה א'", שבמסגרתו יוקצו עד 70 מיליוני שקלים במטרה לשקם, ולפעול לשימור הפעילות של העסקים בחבל תקומה הזקוקים לתוכנית שיקום וחיזוק לצורך יציאה מהמשבר אליו נקלעו בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" .

למי זה מיועד:

המסלול מיועד לעסקים שממוקמים בחבל תקומה .

במסגרת המסלול אפשר לקבל השתתפות בשיעור של 50% מסך ביצוע תכנית השקעות שכוללת:

השקעות  הון – השקעות בציוד ומכונות אשר נרשמות כרכוש קבוע  בספרי החברה .

השקעות במבנה – בנייה ישירה , פיתוח סביבתי ושיפוץ.

נפתחו  שני מסלולים:

מסלול  מהיר – השקעות כוללות לעסק עד 3 מיליון ₪ 

מסלול תחרותי  – השקעות מעל  ל 3 מיליון ₪ – סיוע זה יינתן במסלול  תחרותי הניתן בדרך של הקצאה תחרותית.

לפרטים- לפנות למשרד  לטלפון  08-8525228 

תכנית ירושלם לתמיכה בכלכלה מעגלית

הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה במשרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה מפרסמים תכנית זו שמטרתה הקמה או הרחבה של מפעלי מחזור או מתקני מיון והגדלת השימוש התעשייתי בחומרים ממוחזרים ) תכנון מעגלי(. התכנית ממומנת באמצעות הקרן לשמירת הניקיון, הפועלת מכוח חוק שמירת הנקיון, תשמ"ד- 1984 )ובהתאם לייעוד היטל כספי ההטמנה.

הפעילות בגינה ניתן להגיש בקשת סיוע

הקמת מפעל שהינו מפעל מחזור או מתקן מיון או מפעל להשבת פסולת לאנרגיה לצורך טיפול בכמות של 5,000 טון פסולת בשנה לפחות,

באחת מהדרכים הבאות: .1.2 הקמת מפעל על ידי הקמת תאגיד חדש. .1.3 הקמת מפעל נוסף באתר קיים. .1.4 הקמת מפעל באתר חדש/

הרחבת מפעל באחת מהדרכים הבאות, לצורך גידול של 20% שהוא לפחות 1,000 טון פסולת מושבת ביחס לשנה שקדמה להגשת הבקשה:

2.1  הוספת קו השבת פסולת חדש. .2.2 הוספת קו מיון חדש. .2.3 החלפה ו/או הוספה של ציוד ומכונות חדשים בקו ייצור ו/או קו השבת פסולת ו/או קו מיון קיים לצורך: .2.4 הגדלת כמות הפסולת המושבת. .2.5 הרחבת סוגי הפסולת המיועדים לטיפול במפעל. .2.6 שיפור איכות תוצר המיחזור או המיון .2.7 הטמעת תהליך השבת פסולת.

תקרת ההשקעה

גודל פעילות של מבקש הסיוע יקבע בהתאם להכנסות המפעל בישראל בשנה הקלנדרית שקדמה למועד הגשת הבקשה, או ממוצע הכנסותיו בישראל בשלוש השנים הקלנדריות שקדמו למועד הגשת הבקשה, הנמוך מביניהם

גודל פעילות: מול תקרת סך ההשקעה המזכה:

פחות מ- 10 מיליון ₪ עד 5 מיליון ש"ח

לא  פחות   מ 10 מיליון ₪  ולא עלו על 75 מיליון – תקרת  סה"כ השקעות המזכה   עד 30 מיליון  ₪ .

לא פחות מ 75 מיליון ₪ ולא עלו על 200 מיליון ₪ – תקרת סה"כ ההשקעות המזכה עד 80 מיליון ₪ .

 

השקעות מזכות

השקעות במבנה – שיעור ההשקעה במרכיב זה ביחס לכלל ההשקעה המזכה לא יעלה על 40% מסך ההשקעה בתוכנית

השקעות רכות – שיעור ההשקעה במרכיב זה ביחס לכלל ההשקעה המזכה לא יעלה על 20% מסך ההשקעה בתוכנית.

השקעות הוניות – שיעור ההשקעה במרכיב זה יכול להיות עד 100% מסך ההשקעה בתוכנית.

2022

תמיכות ומענקים

מסלול  חדש – מענקים -סיוע להקמת מבנים להשכרה להיי-טק בעיר בית שמש

חדש חדש – הרשות להשקעות במשרד הכלכלה מעניקה סיוע לתאגידים המעוניינים להקים מבנים להשכרה להיי-טק בעיר בית שמש 

יכולים להגיש בקשה לסיוע תאגידים אשר עונים לתנאים הבאים:

חברות המעוניינים להקים מבנה אשר ישמש חבת הייטק  המוגדר כשירותי מחשב כמשמעותו בסדר J    ענף  ראשי  62

כהגדרתו על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כתעשיית הטכנולוגיה העלית לפי סיווג העוצמה הטכנולוגית כהגדרתה על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מה שיעור הסיוע במסלול

הסיוע כולל השתתפות בהשקעות מזכות בשיעור של 20% מסך ההשקעות ועד 4 מיליון שקלים.

השקעות מזכות:

עלויות בניה ישירות – עלויות פיתוח  של הבניין , בניית לשד הבניין וגמר פיתוח .

עלויות פיתוח סביביתיות – השקעות בפיתוח  חצר , גינון , שער  ומגרש חניה בשטח הפתוח , תקרת השקעה מזכה 180 ₪ למ"ר .

כל חברת הייטק המעוניינת יכולה לפנות  למשרדנו ללוי וטיפול  בבקשה  עד לקבת האישור למימון  המתאים .

 

ניתן לפנות לטלפון  – 088525228 .

תמיכות ומענקים

קול  קורא – קבלת סיוע לשילוב עובדים חדשים באזורי עדיפות לאומית וירושלים ומאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך

הסיוע יינתן עבור העסקת עובדים חדשים, שתאריך קליטתם בעבודה הוא החל מיום 01.06.2022

יכולים להגיש בקשה :

תאגידים או עסוקים מורשים למעט קבלני כוח אדם .

חברות ממשלתיות בשוק התחרותי שאינן מתוקצבות או מקבלות סבסוד ממוסד ממשלתי

תאגידים ללא כוונת ריווח

 • העסקת 3 עובדים לפחות, בהיקף משרה מינימאלי של 50% לעובד
 • שכר ברוטו מינימאלי בגובה 8,200 ₪ למשרה מלאה, עבור חסרי ניסיון או צעירים 7,000 ₪.
 • עיקר עיסוקם הוא באחד מענפי תעשייה (סדר C) או באחד מענפי השירותים המפורטים בהוראה 4.17.
 • העסקה של עובדים חדשים מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן במשק נמוך (חרדים, האוכלוסייה הערבית לרבות דרוזים בדואים וצ'רקסים, אנשים עם מוגבלות והורים יחידים), ועובדים המתגוררים באורי עדיפות לאומית.

הסיוע – הסיוע כולל השתתפות של בין 20% – 30% בעלות שכר העובדים לתקופה של 24 חודשים ועד 115,200 ₪ למשרה.

לפרטים נא לפנות לטלפון -08-8525228.

תמיכות ומענקים

קבלת סיוע להקמה או העתקה של מפעלים תעשייתיים ביישובי עוטף עזה

קבלת סיוע לשילוב מתמחים מהאוכלוסייה הערבית בענפי התעשייה עתירת הידע

המענק יינתן עבור העסקת מתמחים העונים, בין היתר, על התנאים הבאים::

 • העסקת 2 מתמחים לפחות, בהיקף משרה מינימאלי של 50% לעובד
 • סטודנטים או בוגרי תואר אקדמאי מוכר על ידי המל"ג (המועצה להשכלה גבוהה) או הנדסאים, מהמקצועות הטכנולוגיים, מדעים מדויקים או הנדסה.
 • זו עבודתם הראשונה בתחום
 • שכר ברוטו מינימאלי בגובה 6,890 ₪ למשרה מלאה

 

יכולים להגיש בקשה, תאגידים או עוסקים מורשים, שעיקר עיסוקם הוא באחד מענפי התעשייה עתירת הידע והם מעוניינים להעסיק גברים ונשים מהאוכלוסייה הערבית (לרבות בדואים, דרוזים וצ'רקסים) שזו עבודתם הראשונה בתחום לימודיהם ("מתמחים").

הסיוע

הסיוע כולל השתתפות של 30% בעלות שכר המתמחים לתקופה של 18 חודשים ועד 86,400 ₪ למשרה.

יתאפשר לקבל מענק נוסף של עד 10,000 שקלים עבור הוצאות מנהלתיות, למי שיקלוט 5 מתמחים ומעלה.

לפרטים נא לפנות לטלפון –08-8525228

תמיכות ומענקים

קבלת סיוע להקמה או העתקה של מפעלים תעשייתיים ביישובי עוטף עזה.

רשות להשקעות במשרד הכלכלה מעניקה סיוע לתאגידים שמעוניינים להקים או להעתיק מפעלים תעשייתיים לשטח המוניציפלי של יישובי עוטף עזה .

שיעור הסיוע במסלול

הסיוע כולל השתתפות בהשקעות מזכות בשיעור של 20% מסך ההשקעות ועד 5 מיליון שקלים.

 

השקעות מזכות

 • השקעות במכונות וציוד חדש, כולל התקנת ציוד זה
 • השקעות בהקמת המבנה או בהתאמתו של המבנה שהינו רכוש קבוע בבעלות מבקש הסיוע, אשר ישמש לביצוע התכנית המאושרת
 • עבור מבנה שכור ניתן יהיה להכיר בהשקעות במבנה עבור התאמות ייעודיות ייחודיות לפעילות המפעל התעשייתי

 

לפרטים נא לפנות לטלפון –08-8525228

תמיכות ומענקים

קבלת מענק להטמעת טכנולוגיות של ייצור מתקדם במפעל (מסלול 2)

הרשות להשקעות מעניקה מיליוני שקלים לתאגידים בתחומי התעשייה שמעוניינים להטמיע טכנולוגיות של ייצור מתקדם במפעלם.

במסגרת המסלול  המפעל  עשוי  מענק בשיעור של  20% -30%  מסך ביצוע ההשקעה  הכוללת:

1.השקעות  בטכנולוגיות  ייצור מתקדמות – כגון רובוטיקה וכ"ו.

2.השקעות משלימות להטמעת הטכנולוגייה במפעל.

3.השקעות  רכות לשיפור ההון האנושי במפעל.

היקף הסיוע

סכום הסיוע  יחושב בהתאם  לתוכנית ההשקעות המאושרת בחלוקה לשתי תתי מסלולים:

תת מסלול  2 א  – לתאגידים  שמעוניינים לבצע תוכנית השקעות בסך של ע 2 מיליון ₪.

תת מסלול 2 ב – לתאגידים  שמעוניינים לבצע תוכנית השקעות  בסך של 2-10 מיליון ₪.

זכאות לשיעור של עד 30%  מסך  תוכנית ההשקעות  המאושרת.

עסקים  מהחברה הערבית  העומדים  בלפחות מאחד  מהתנאים הבאים:

1.המפעל מקום באחד מישובי המעוטים

2.לפחות  50% מהשליטה בתאגיד שבבעלות המפעל היא בבעלות אדם או אנשים שהתגוררו קודם ליום  1.1.2022  באחד מישובי המיעוטים.

3.לפחות  70%  מהעובדים המועסקים במפעל  ולפחות 30% מעובדי הנהלת המפעל הם מישובי המיעוטים.

2.מפעלים מהישובים הבדווים  בנגב .

3.מפעלים מהנגב המזרחי הממוקמים בערד, דימונה, מצפה רמון  וירוחם.

4.מפעלים  באזורי עדיפות לאומית ירושליים.

זכאים לשיעור  של % 20 מסך תוכנית ההשקעות המאושרת מפעלים בכל רחבי  הארץ.

לפרטים נא לפנות לטלפון –08-8525228

2021

"כסף חכם"- מענק בין 500 ל 750 אלפי ש"ח

21/06/2021

משרד הכלכלה מציע לחברות בעלות היקף מכירות של עד 200 מיליון ש״ח וניסיון קודם ביצוא המעוניינות לחדור לשווקים נוספים ולהשיג גידול משמעותי בהיקף המכירות. הסיוע ניתן באמצעות השתתפות במימון של ההוצאות השיווקיות וליווי מקצועי של יועצים המתמחים בשוק היעד, עד לחצי מיליון ש״ח ולשווקים מועדפים (יפן, סין והודו) עד ל-750 אלף ש״ח, המהווים עד 50% מהתוכנית השיווקית.
תנאי סף
– לפחות 35% מתשומות העסק מבוצעות בישראל ובמידה ומדובר בעסק המעסיק באופן ישיר 50 עובדים ומעלה, לפחות 25% מתשומות העסק מבוצעות בישראל
– משווק לשוק חדש עבור העסק, או עבור שוק קיים במהלך שיווקי חדש (למעט חריגים).
– היקף היצוא השנתי הישיר ומחזור המכירות של העסק בשנתיים קודם למועד הגשת הבקשה היא אחת מ:
1. ייצוא מינימלי של מיליון ₪ ומחזור מכירות שאינו גבוה מ-200 מיליוני ₪
2. היקף הייצוא היה בין 400 אלפי ₪ -מיליון ₪ ובלבד שמחזור המכירות הינו 10-200 מיליוני ₪
3. ברשותו כתב אישור חוק עידוד השקעות הון ומחזור מכירות נמוך מ-200 מיליוני ש"ח
4. עסקים מאוכלוסיות מיעוטים בתנאים מיוחדים.

לפרטים נא לפנות לטלפון –08-8525228

שער לשיווק בינלאומי" (של"ב)- מעניק לחברות מתחילות לייצוא עד 300 אלפי ש"ח

21/06/2021

משרד הכלכלה מעניק אפשרות לחברות בעלות היקף יצוא נמוך המעוניינות להרחיב את פעילותן, או שלא ייצאו בעבר ומעוניינות להתחיל לייצא ולשווק. הסיוע ניתן באמצעות השתתפות במימון של ההוצאות השיווקיות וליווי מקצועי של יועצים המתמחים בשיווק בינ"ל. ניתן לקבל במסגרת התוכנית מענקים עד גובה 300 אלף ש״ח המהווים 50% מהתוכנית השיווקית בשני שווקי יעד בכפוף לכללים שונים .
תנאי סף
– לפחות 35% מתשומות העסק מבוצעות בישראל ובמידה ומדובר בעסק המעסיק באופן ישיר 50 עובדים ומעלה, לפחות 25% מתשומות העסק מבוצעות בישראל

לפרטים נא לפנות לטלפון –08-8525228

סיוע לעסקים – מענקי סיוע לעסקים לקליטת עובדים מהמגזר הבדווי

21/06/2021

משרד הכלכלה מעניק סיוע של עד % 35 משכר העבודה .שנה ראשונה – 30% מהשכר המשולם לעובד .
בהעסקת 90% נשים מהאוכלוסייה הבדואית – % 35 .
בשנה שנייה – שיעור של % 20 מהשכר המשולם לעובד .
בהעסקת %90 נשים מהאוכלוסייה הבדואית – % 25 מהשכר המשולם לעובד.מועד הגשה עד 9.6.21 , ההקצאה הינה תחרותית .ניתן לקבל סיוע מוענק להעסקת 100 עובדים בכל יישות משפטית .לפרטים , לפנות למשרד 08-8525228 .25228

קרן  ייחודית חדשה לעסקים  גדולים נפגעי   הקורונה 

21/06/2021

 • עסקים גדולים עם מחזור מכירות שנתי של עד 400 מיליון .
 • הלוואה עד  8% מהמחזור ולא יותר מ 100 מיליון ש"ח ( עבור  חברות הייטק יהיה סכום הלוואות  בשיעור % 8 מהמחזור או % 8 מההוצאות ,למעט הוצאות מימון , לפי הגבוה מבין  שנהם אך לא יותר מ 100  מיליון ש"ח ).
 • תקופה: שנה עד 5 שנים עם אפשרות לדחיית תשלום הקרן (גרייס) לתקופה של עד 12 חודשים
 • ביטחונות: 5% מגובה ההלוואה המאושרת
 • ריבית: פריים + 1.5%, בשנה הראשונה תשולם הריבית ע"י המדינה.
 • תנאי סף :
 • מחזור  עסקים בשנה קודמת עולה על 200 מיליון ש"ח .
 • עסק  נקלע לקשיים בעקבות התפשטות נגיף קורונה .
 • מעסיק לפחות  100 עובדים .
 • לפחות % 50 מהנכסים יצרניים או הקניין  הרוחני של העסק רשומים בישראל .
 • העסק לא קיבל הלוואה מהקרן לעסקים קטנים להתמודדות עם נגיף הקורונה .

לפרטים: 08-8525228

2020

קרן  ייחודית חדשה לעסקים  קטנים ובינוניים  נפגעי   הקורונה 

23/03/2020

 • עסקים קטנים, בינוניים עם מחזור מכירות שנתי של עד 400 מיליון .
 • סכום הלוואה עד  40%  מהמחזור השנתי  ועד 20 מיליון ₪.
 • תקופה: עד 10 שנים , דחיית  תשלום הקרן ) גרייס )  עד  12 חודשים , אפשרות  הארכה ב- 12 תשלומים נוספים 
 • ביטחונות: 5% מגובה ההלוואה המאושרת.
 • עלות – ההלוואות ניתנות ללא עמלות או תשלום  לבנק  או למדינה .
 • ריבית: פריים + 1.5%, בשנה הראשונה תשולם הריבית ע"י המדינה

לפרטים: 08-8525228

עוגן מאפשרת הלוואות משנות חיים-סיוע לעסקים

1/2/2020

חדש , חדש !!!! הלוואות בריבית נמוכה המסייעות לעסקים בצמיחה ויצירת הזדמנויות חדשות קרן להלוואות בריבית חברתית”מסייעת בהלוואות להקמת עסקים, צמיחה ויצירת הזדמנויות תעסוקה.. גובה ההלוואות: עד 200,000 ₪.. . הקרן מקבלת בקשות לעסקים העונים לתנאי הסף הבאים : עסקים שמחזור המכירות השנתי שלהם בשנה האחרונה לא עלה על 3 מיליון ₪. עסקים שיש להם תכנית עסקית אשר הוכנה על ידי יועץ עסקי. תנאים מיוחדים לעסקים ., לפרטים: 08-8525228

2019

קול קורא להגשת בקשות במסלול ממשל טק לעידוד חדשנות טכנולוגית עבור המגזר הציבורי

1/8/2019

הנהלת מוסד הציבורי -יש לכם חדשנות שנוגעת למגזר הציבורי? אנו נוכל לסייע לכם בבדיקת דרכים למימון תוכניותיכם לחדשנות ! מסלול סיוע זה הוא שיתוף פעולה של רשות החדשנות ומטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" במשרד לשוויון חברתי. מטרתו לעודד ולסייע ליזמים ולתאגידים המציעים מענה לאתגרי המגזר הציבורי באמצעות פתרונות טכנולוגיים חדשניים. הסיוע שעשוי להיות מוענק לכם הינו מענק כספי . « בקשות עד 300,000 ש"ח – במימון עד 80% מהתקציב המאושר « בקשות החל מ-300,000 ש"ח ועד 4,000,000 ש"ח – במימון של עד 50% מהתקציב המאושר « תוספת של 10% לתקציב במסלול הגדול לאזור עדיפות . תחומי פעילות לסיוע: « בריאות דיגיטלית « חינוך דיגיטלי « רווחה דיגיטלית « שירותים דיגיטליים לאזרחים וותיקים « שלטון מקומי דיגיטלי « תעסוקה ופיתוח הון אנושי דיגיטלי « שירותים משפטיים דיגיטליים « שיפור אוריינות דיגיטלית לצמצום פערים מועד הגשה עד 11.9.19

הבנק הבנלאומי מצטרף לקרן לעסקים קטנים ובינוניים

13/7/2019

כל לקוחות הבנקים והבנק הבינלאומי יכולים לפנות לקרן לעסקים קטנים באמצעות הבנק הבינלאומי . הבנק הבינלאומי הראשון בע"מ, רשאי לפעול בכלל הקרנות הפעילות להלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה, בהן פעל בנק אוצר החייל, לבדו או כחלק משותפות נשמח להעניק שרות לקוחות הבנק הבינלאומי ואחרים . לפרטים ולווי מקצועי לפנות ל 08-8525228

קרן הלוואות חדשה להתייעלות אנרגטית בערבות המדינה

25/2/2019

קרן הלוואות חדשה להתייעלות אנרגטית בערבות המדינה. הבנקים מרכנתיל דיסקונט, הפועלים, מזרחי טפחות והבינלאומי נבחרו להעמיד הלוואות לפרויקטי התייעלות אנרגטית בערבות המדינה, במסגרת פעילות הקרן פעילותה יועמדו הלוואות בערבות מדינה לעסקים להתייעלות אנרגטית בהיקף של כ-3.5 מיליארד שקל. בין סוגי הפרויקטים אשר יוכלו לקבל הלוואות במסגרת הקרן ניתן למנות שדרוג מערכות מיזוג וחימום במפעלים, שדרוג אמצעי תאורה לאמצעים חסכוניים, התקנת מערכות ניטור ואופטימיזציה של שימוש בחשמל, ועוד. מסגרת הקרן יעמידו הבנקים הזוכים הלוואות מגובות בערבות מדינה בשיעור של 75% מסכום ההלוואה, ולתקופה ארוכה של עד 7 שנים. מנגנון הערבות כולל הטבה נוספת עבור פרויקטים שעיקרם הטמעת טכנולוגיות ישראליות חדשניות, כך ששיעור ערבות המדינה להלוואה לפרויקטים אלה יגדל ל-85%. לפרטים לפנות ל 08-8525228

סיוע כספי- לחקלאים- עבור השקעות -עד % 30 מענק

1/2/2019

תמיכה למיכון וטכנלוגיות חדשות, חקלאות מדייקת ומיכון חוסך כח אדם לשנת 2019. משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד האוצר רואים חשיבות רבה בקידומה של חקלאות העושה שימוש בטכנולוגיות חדשניות (חקלאות Hi-Tech), והמשלבת בין היתר שימוש בכלים מתחום "החקלאות מדייקת" בעבודת החקלאי השוטפת. המטרה לסייע לחקלאי באמצעות תמיכה כספית לרכישת מיכון, מערכות, חומרה או תוכנה שכוללים טכנולוגיות חדשות שפותחו או יובאו לישראל ב- 5 השנים האחרונות והמשולבות בכלי מיכון חקלאי שעברו את שלב הפיתוח והוכחה פעולתן, או שהנם כלים שבמהותם מהווים כלי מיכון לחיסכון בכח אדם. עוד יובהר כי בנוהל זה ניתנת תמיכה גם ל "חקלאות מדייקת" אלו למעשה שרותי מידע הכוללים צילומי לוייו מפוענחים, צילומי רחפניים מפוענחים או חיישנים משדרים המשמשים לבקרת השקיה, דישון, ריסוס וצימוח. עוד נמצא לנכון לסייע במיכון התומך בממשקי שימור קרקע. מיכון זה כולל בעיקר טכנולוגיות שפותחו ב- 5 השנים האחרונות ושייכים לנוהל תמיכה זה. לפרטים לפנות ל 08-8525229

2018

חדש קרנות הסוכנות היהודית -חזרה של קרן ניו-יורק

19/11/2018

קרנות של הסוכנות היהודית – קרן ניו- יורק לישראל : אוכלוסיות יעד – אתיופים , חרדים , ערבים , ישראלים , עולים חדשים וכן סיוע לעסקים בגליל שאינם באיזור הכיסוי של הקרנות האחרות של הסוכנות . קרן ניו- יורק לטיפוח יזמות בירושליים ובסביבתה – עסקים בירושליים , מבשרת , בית שמש , מועצה איזורית מטה יהודה . הלוואות עד 300,000 ש"ח . ריבית אטרקטיבית – פריים+ 1.5% בלבד . בטחונות – שעבוד ציוד , רכבים ואו ערבים . ההלוואה מיועדת להשקעות ולהון חוזר . לפרטים :08-8525228

הזדמנות חד פעמית – הקמת מפעל באזור הסמוך לכביש 6

21/9/2018

מפעל תעשייתי המעוניין לרכוש קרקע ללא מכרז להקמת מפעל באזור הסמוך לכביש 6 כ 35 ק"מ מנמל אשדוד – שטחים בגדלים של 10 דונם ומעלה .המשרד יסייע לכם בהשגת המטרה – במחירים מיוחדים . המשרד ילווה אותכם בכל התהליך עד להשגת המטרה לפרטים נא לפנות ל 08-8525228 .
הלוואות לעסקים שפעילותם נפגעה עקב טרור העפיפונים
קרן נס של הסוכנות היהודית פועלת לחיזוק העסקים הקטנים באזור הנגב , על ידי סיוע בקבלת הלוואות בתנאים מצויינים . הלוואה בסך של 100,000 להון חוזר , בריבית מועדפת . הלוואה לתקופה של. חמש שנים עם גריס של חצי שנה . ההליך הינו בתהליך מהיר יחסית . איזורים :חוף אשקלון , שדות נגב , שער הנגב, אשכול מרחבים שדרות ונתיבות . לפרטים לפנות ל 08-8525228 שנה טובה ומבורכת

סיוע ממשלתי לעסקים בצפון – ייחודי – תכנית להגדלת הפריון והחדשנות בקרב עסקים קטנים ובינוניים בתחום המסחר והשירותים​

6/1/2018

התוכנית נועדה לסייע לעסקים קטנים במימון הוצאות תכנית עסקית להגדלת הפריון והחדשנות (הוצאות מוכרות), התוכנית מטרתה להשיג במספר תחומים : בתחום הפריון – על הגורם העסקי להציג שיפור בפריון באמצעות מדדי פריון והשוואה למצב הקיים בעסק. בעת בדיקת התוכנית תינתן התייחסות גם להשוואה לענף ולשוק. בתחום החדשנות – על הגורם העסקי להציג חדשנות במוצר, או בתהליך הייצור או בתהליך הארגוני. הגורם העסקי יפרט את סוג החדשנות ומידת החדשנות ביחס לגורם העסקי ו/או ביחס לתחום הפעילות של הגורם העסקי לענף בו פועל הגורם העסקי או למשק בכלל. יש לפרט האם מדובר בהמצאה חדשה או יישום חדשני למוצר קיים. לעניין הוראה זו לא יחשבו כחדשנות מחקר או פיתוח כמשמעם בחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, תשמ"ד- 1984.​המימון הממשלתי עבור ההוצאות המוכרות, לפי הנוהל , יהיה בשיעור של 50% מסך תוכנית העבודה המאושרת ועד לתקרה של 500 אלף ₪ (להלן: "הסיוע"). עסקים המתאימים לתוכנית : הגורם העסקי ב​על מחזור כספי שנתי של עד 100 מיליון ₪. העסק ממוקם באזור הצפון בהתאם להגדרתו בהחלטת הממשלה – מחוז הצפון כהגדרתו במשרד הפנים. הגורם העסקי היה פעיל בשנתיים האחרונות ויש לו דוחות כספיים מבוקרים של שנתיים רצופות ובלבד שהדוח האחרון אושר לא יותר משנה לפני מועד הגשת הבקשה. לפרטים לפנות למשרד בטלפון -088525228

כסף חכם 2017 – סיוע ליצואנים מענקים

1/1/2018

סיוע ממשלתי ליצואנים – מענק להוצאות שיווק בשיעור של % 50 מההוצאות למשך שנתיים , בסכום כולל עד 500,000ש"ח , או ל 3 שנים עד 1,000,000 ש"ח , לעסקים המייצאים למדינות לשוק יעד : הודו ,סין ויפן . מקצה מיוחד למגזר הערבי – סיוע בשיעור של 75% מסה"כ ההוצאות המאושרות , למשך שנתיים , בסכום כולל של כ 500,000 ש"ח לפרטים לפנות למרק אבו יועצים כלכליים ופיננסי, בטלפון – 08-8525228

2017

קרן פועלים לעסקים

25/11/2017

קרן מיועדת למטרות הבאות השקעה – הרחבת עסק ופיתוחו הון חוזר – לתפעול השוטף להקמת עסק חדש היקף ההלוואות : עסק בהקמה – עד 500 א' ₪. עסק עם מחזור עסקי שנתי עד 5 מ' ₪ – עד 500 א' ₪. עסק עם מחזור עסקי שנתי של 5 מ' ₪ ועד 25 מיליון ₪ – הלוואה עד לסך של 10% (יצואנים 12%) ממחזור ההכנסות השנתי שקדם להגשת הבקשה או 2 מיליון ש"ח, הנמוך מביניהם עסק עם מחזור עסקי שנתי של 25 מ' ₪ ועד 50 מיליון ₪ – הלוואה עד לסך של 10% (יצואנים 12%) ממחזור ההכנסות השנתי שקדם להגשת הבקשה או 3 מיליון ש"ח, הנמוך מביניהם תנאים טובים לפרטים להתקשר ל – 08-8525228

סיוע ממשלתי מענקים למפעלי תעשייה מסורתית או מסורתית מעורבת

18/8/2017

סיוע ממשלתי מיוחד של משרד הכלכלה והתעשייה למשיכת מפעלים לאיזורי התעשייה ירוחם , ערד , דימונה ופארק תעשיות רותם . סיוע . מסלול מענקים בשיעור של % 30 מסה"כ ההשקעות המזכות המאושרות. השקעות הון – מיכון וכ"ו . השקעות בבניה שלא תעלה בשיעור של % 50 מסה"כ ההשקעות המזכות . . השקעות רכות שלא תעלנה על % % 20 מסך ההשקעה המזכה , השקעות כגון :הוצאת בגין שירותי ייעוץ של יועצים להקמת המפעל , הכשרות מקצועיות , רישיונות והיתרים סטטוריים לפרטים :08-85252529

כסף חכם לחברות מהמגזר הערבי

10/8/2017

סיוע של כסף חכם לעסקים מהמגזר הערבי הדרוזי והצרקסי המעוניינים להגדיל את המכירות בשווקים הבינלאומיים , סיוע בתנאי סף נוחים ושיעורי תמיכה מוגדלים . לפרטים נא לפנות לטלפון 08-8525228

מענקים ליזמים המעוניינים להקים חדרי אירוח באזורים שונים ברחבי הארץ

21/7/2017

א. מענקים ליזמים תושבי היישובים הבדואים בצפון – היקף הסיוע עד מיליון ₪. ב. מענקים ליזמים תושבי העיר שדרות ויישובי עוטף עזה עד 1 מיליון ₪. ג. מענקים ליזמים תושבי היישובים הדרוזים והצ'רקסיים בגליל- עד 1 מיליון ₪..

מענקים – משרד התיירות מסייע ליזמים המעוניינים להקים חדרי אירוח צימרים באזור ישובי יהודה ושומרון

21/7/2017

ממשלת ישראל, לאור המצב הביטחוני באזור יהודה ושומרון, ומתוך מטרה להקטין ולמזער את ההשפעה של המצב הביטחוני על התושבים ועל שגרת חייהם, , החליטה הממשלה על סיוע בתחום התיירות, לתוספת חדרי אירוח וכן על סיוע לעידוד הקמת מתקני אכסון תיירותיים ברמה עממית.. לפרטים לפנות לטלפון 08-8525228

מענקים -משרד התיירות מסייע ליזמים המעוניינים להקים חדרי אירוח , חניוני לילה וחניוני קראוונים

21/7/2017

משרד התיירות מעוניין להרחיב את מגוון סוגי האכסון המוצעים כיום במדינת ישראל, וכן להרחיב את ההיצע לאכסון תיירותי עממי בכלל ובפרט מתקני אכסון המשתלבים במרחב הסביבתי והכפרי. המטרה להעניק סיוע ליזמים לצורך הקמת חניוני לילה ("קמפינג") וחניוני קרוואנים, ברחבי הארץ, כמתקני לינה המהווים מתקני אכסון עממי וזול, תוך התייחסות למתחמים נפרדים עבור משפחות, עם זיקה ישירה לסביבה הטבעית והמשתלבים בטבע. לפרטים לפנות למשרד 08-8525228
הלוואות מיוחדות ליצואנים במסגרת הקרן לעסקים קטנים ובינוניים
הלוואה ליצואנים במסגרת הקרן לעסקים קטנים ובינוניים . הלוואה בשיעור של 12% ממחזוק המכירות לשנת 2016 . לפרטים – לפנות למרק אבו 08-8525228 .

הסוכנות היהודית עולם של אפשרויות הלוואות לעסקים

30/4/2017

מיועד ליזמים ולבעלי עסקים בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של ישראל, המעוניינים להקים עסק קטן/בינוני או להשקיע ולפתח עסק קיים. ליזמים מאזור הנגב, הגליל וירושלים, כמו גם לאוכלוסיות מוחלשות, כגון עולים חדשים, הקהילה האתיופית, המגזר החרדי והמגזר הערבי. הפנייה מיועדת לנשים ולגברים כאחד. הלוואות עד 400,000 ש"ח בתנאים מועדפים ף לפרטים לפנות למשרד -088525228

2020

קרן  ייחודית חדשה לעסקים  קטנים ובינוניים  נפגעי   הקורונה 

23/03/2020

 • עסקים קטנים, בינוניים וגדולים עם מחזור מכירות שנתי של עד 400 מיליון .
 • הלוואה עד 500,000 ₪ או עד 8% מהמחזור השנתי האחרון (הגבוה מביניהם ועד 20 מיליון ₪)
 • תקופה: שנה עד 5 שנים עם אפשרות לדחיית תשלום הקרן (גרייס) לתקופה של עד 12 חודשים
 • ביטחונות: 5% מגובה ההלוואה המאושרת
 • ריבית: פריים + 1.5%, בשנה הראשונה תשולם הריבית ע"י המדינה

לפרטים: 08-8525228

עוגן מאפשרת הלוואות משנות חיים-סיוע לעסקים

1/2/2020

חדש , חדש !!!! הלוואות בריבית נמוכה המסייעות לעסקים בצמיחה ויצירת הזדמנויות חדשות קרן להלוואות בריבית חברתית”מסייעת בהלוואות להקמת עסקים, צמיחה ויצירת הזדמנויות תעסוקה.. גובה ההלוואות: עד 200,000 ₪.. . הקרן מקבלת בקשות לעסקים העונים לתנאי הסף הבאים : עסקים שמחזור המכירות השנתי שלהם בשנה האחרונה לא עלה על 3 מיליון ₪. עסקים שיש להם תכנית עסקית אשר הוכנה על ידי יועץ עסקי. תנאים מיוחדים לעסקים ., לפרטים: 08-8525228

2019

קול קורא להגשת בקשות במסלול ממשל טק לעידוד חדשנות טכנולוגית עבור המגזר הציבורי

1/8/2019

הנהלת מוסד הציבורי -יש לכם חדשנות שנוגעת למגזר הציבורי? אנו נוכל לסייע לכם בבדיקת דרכים למימון תוכניותיכם לחדשנות ! מסלול סיוע זה הוא שיתוף פעולה של רשות החדשנות ומטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" במשרד לשוויון חברתי. מטרתו לעודד ולסייע ליזמים ולתאגידים המציעים מענה לאתגרי המגזר הציבורי באמצעות פתרונות טכנולוגיים חדשניים. הסיוע שעשוי להיות מוענק לכם הינו מענק כספי . « בקשות עד 300,000 ש"ח – במימון עד 80% מהתקציב המאושר « בקשות החל מ-300,000 ש"ח ועד 4,000,000 ש"ח – במימון של עד 50% מהתקציב המאושר « תוספת של 10% לתקציב במסלול הגדול לאזור עדיפות . תחומי פעילות לסיוע: « בריאות דיגיטלית « חינוך דיגיטלי « רווחה דיגיטלית « שירותים דיגיטליים לאזרחים וותיקים « שלטון מקומי דיגיטלי « תעסוקה ופיתוח הון אנושי דיגיטלי « שירותים משפטיים דיגיטליים « שיפור אוריינות דיגיטלית לצמצום פערים מועד הגשה עד 11.9.19

הבנק הבנלאומי מצטרף לקרן לעסקים קטנים ובינוניים

13/7/2019

כל לקוחות הבנקים והבנק הבינלאומי יכולים לפנות לקרן לעסקים קטנים באמצעות הבנק הבינלאומי . הבנק הבינלאומי הראשון בע"מ, רשאי לפעול בכלל הקרנות הפעילות להלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה, בהן פעל בנק אוצר החייל, לבדו או כחלק משותפות נשמח להעניק שרות לקוחות הבנק הבינלאומי ואחרים . לפרטים ולווי מקצועי לפנות ל 08-8525228

קרן הלוואות חדשה להתייעלות אנרגטית בערבות המדינה

25/2/2019

קרן הלוואות חדשה להתייעלות אנרגטית בערבות המדינה. הבנקים מרכנתיל דיסקונט, הפועלים, מזרחי טפחות והבינלאומי נבחרו להעמיד הלוואות לפרויקטי התייעלות אנרגטית בערבות המדינה, במסגרת פעילות הקרן פעילותה יועמדו הלוואות בערבות מדינה לעסקים להתייעלות אנרגטית בהיקף של כ-3.5 מיליארד שקל. בין סוגי הפרויקטים אשר יוכלו לקבל הלוואות במסגרת הקרן ניתן למנות שדרוג מערכות מיזוג וחימום במפעלים, שדרוג אמצעי תאורה לאמצעים חסכוניים, התקנת מערכות ניטור ואופטימיזציה של שימוש בחשמל, ועוד. מסגרת הקרן יעמידו הבנקים הזוכים הלוואות מגובות בערבות מדינה בשיעור של 75% מסכום ההלוואה, ולתקופה ארוכה של עד 7 שנים. מנגנון הערבות כולל הטבה נוספת עבור פרויקטים שעיקרם הטמעת טכנולוגיות ישראליות חדשניות, כך ששיעור ערבות המדינה להלוואה לפרויקטים אלה יגדל ל-85%. לפרטים לפנות ל 08-8525228

סיוע כספי- לחקלאים- עבור השקעות -עד % 30 מענק

1/2/2019

תמיכה למיכון וטכנלוגיות חדשות, חקלאות מדייקת ומיכון חוסך כח אדם לשנת 2019. משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד האוצר רואים חשיבות רבה בקידומה של חקלאות העושה שימוש בטכנולוגיות חדשניות (חקלאות Hi-Tech), והמשלבת בין היתר שימוש בכלים מתחום "החקלאות מדייקת" בעבודת החקלאי השוטפת. המטרה לסייע לחקלאי באמצעות תמיכה כספית לרכישת מיכון, מערכות, חומרה או תוכנה שכוללים טכנולוגיות חדשות שפותחו או יובאו לישראל ב- 5 השנים האחרונות והמשולבות בכלי מיכון חקלאי שעברו את שלב הפיתוח והוכחה פעולתן, או שהנם כלים שבמהותם מהווים כלי מיכון לחיסכון בכח אדם. עוד יובהר כי בנוהל זה ניתנת תמיכה גם ל "חקלאות מדייקת" אלו למעשה שרותי מידע הכוללים צילומי לוייו מפוענחים, צילומי רחפניים מפוענחים או חיישנים משדרים המשמשים לבקרת השקיה, דישון, ריסוס וצימוח. עוד נמצא לנכון לסייע במיכון התומך בממשקי שימור קרקע. מיכון זה כולל בעיקר טכנולוגיות שפותחו ב- 5 השנים האחרונות ושייכים לנוהל תמיכה זה. לפרטים לפנות ל 08-8525229

2018

חדש קרנות הסוכנות היהודית -חזרה של קרן ניו-יורק

19/11/2018

קרנות של הסוכנות היהודית – קרן ניו- יורק לישראל : אוכלוסיות יעד – אתיופים , חרדים , ערבים , ישראלים , עולים חדשים וכן סיוע לעסקים בגליל שאינם באיזור הכיסוי של הקרנות האחרות של הסוכנות . קרן ניו- יורק לטיפוח יזמות בירושליים ובסביבתה – עסקים בירושליים , מבשרת , בית שמש , מועצה איזורית מטה יהודה . הלוואות עד 300,000 ש"ח . ריבית אטרקטיבית – פריים+ 1.5% בלבד . בטחונות – שעבוד ציוד , רכבים ואו ערבים . ההלוואה מיועדת להשקעות ולהון חוזר . לפרטים :08-8525228

הזדמנות חד פעמית – הקמת מפעל באזור הסמוך לכביש 6

21/9/2018

מפעל תעשייתי המעוניין לרכוש קרקע ללא מכרז להקמת מפעל באזור הסמוך לכביש 6 כ 35 ק"מ מנמל אשדוד – שטחים בגדלים של 10 דונם ומעלה .המשרד יסייע לכם בהשגת המטרה – במחירים מיוחדים . המשרד ילווה אותכם בכל התהליך עד להשגת המטרה לפרטים נא לפנות ל 08-8525228 .
הלוואות לעסקים שפעילותם נפגעה עקב טרור העפיפונים
קרן נס של הסוכנות היהודית פועלת לחיזוק העסקים הקטנים באזור הנגב , על ידי סיוע בקבלת הלוואות בתנאים מצויינים . הלוואה בסך של 100,000 להון חוזר , בריבית מועדפת . הלוואה לתקופה של. חמש שנים עם גריס של חצי שנה . ההליך הינו בתהליך מהיר יחסית . איזורים :חוף אשקלון , שדות נגב , שער הנגב, אשכול מרחבים שדרות ונתיבות . לפרטים לפנות ל 08-8525228 שנה טובה ומבורכת

סיוע ממשלתי לעסקים בצפון – ייחודי – תכנית להגדלת הפריון והחדשנות בקרב עסקים קטנים ובינוניים בתחום המסחר והשירותים​

6/1/2018

התוכנית נועדה לסייע לעסקים קטנים במימון הוצאות תכנית עסקית להגדלת הפריון והחדשנות (הוצאות מוכרות), התוכנית מטרתה להשיג במספר תחומים : בתחום הפריון – על הגורם העסקי להציג שיפור בפריון באמצעות מדדי פריון והשוואה למצב הקיים בעסק. בעת בדיקת התוכנית תינתן התייחסות גם להשוואה לענף ולשוק. בתחום החדשנות – על הגורם העסקי להציג חדשנות במוצר, או בתהליך הייצור או בתהליך הארגוני. הגורם העסקי יפרט את סוג החדשנות ומידת החדשנות ביחס לגורם העסקי ו/או ביחס לתחום הפעילות של הגורם העסקי לענף בו פועל הגורם העסקי או למשק בכלל. יש לפרט האם מדובר בהמצאה חדשה או יישום חדשני למוצר קיים. לעניין הוראה זו לא יחשבו כחדשנות מחקר או פיתוח כמשמעם בחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, תשמ"ד- 1984.​המימון הממשלתי עבור ההוצאות המוכרות, לפי הנוהל , יהיה בשיעור של 50% מסך תוכנית העבודה המאושרת ועד לתקרה של 500 אלף ₪ (להלן: "הסיוע"). עסקים המתאימים לתוכנית : הגורם העסקי ב​על מחזור כספי שנתי של עד 100 מיליון ₪. העסק ממוקם באזור הצפון בהתאם להגדרתו בהחלטת הממשלה – מחוז הצפון כהגדרתו במשרד הפנים. הגורם העסקי היה פעיל בשנתיים האחרונות ויש לו דוחות כספיים מבוקרים של שנתיים רצופות ובלבד שהדוח האחרון אושר לא יותר משנה לפני מועד הגשת הבקשה. לפרטים לפנות למשרד בטלפון -088525228

כסף חכם 2017 – סיוע ליצואנים מענקים

1/1/2018

סיוע ממשלתי ליצואנים – מענק להוצאות שיווק בשיעור של % 50 מההוצאות למשך שנתיים , בסכום כולל עד 500,000ש"ח , או ל 3 שנים עד 1,000,000 ש"ח , לעסקים המייצאים למדינות לשוק יעד : הודו ,סין ויפן . מקצה מיוחד למגזר הערבי – סיוע בשיעור של 75% מסה"כ ההוצאות המאושרות , למשך שנתיים , בסכום כולל של כ 500,000 ש"ח לפרטים לפנות למרק אבו יועצים כלכליים ופיננסי, בטלפון – 08-8525228

2017

קרן פועלים לעסקים

25/11/2017

קרן מיועדת למטרות הבאות השקעה – הרחבת עסק ופיתוחו הון חוזר – לתפעול השוטף להקמת עסק חדש היקף ההלוואות : עסק בהקמה – עד 500 א' ₪. עסק עם מחזור עסקי שנתי עד 5 מ' ₪ – עד 500 א' ₪. עסק עם מחזור עסקי שנתי של 5 מ' ₪ ועד 25 מיליון ₪ – הלוואה עד לסך של 10% (יצואנים 12%) ממחזור ההכנסות השנתי שקדם להגשת הבקשה או 2 מיליון ש"ח, הנמוך מביניהם עסק עם מחזור עסקי שנתי של 25 מ' ₪ ועד 50 מיליון ₪ – הלוואה עד לסך של 10% (יצואנים 12%) ממחזור ההכנסות השנתי שקדם להגשת הבקשה או 3 מיליון ש"ח, הנמוך מביניהם תנאים טובים לפרטים להתקשר ל – 08-8525228

סיוע ממשלתי מענקים למפעלי תעשייה מסורתית או מסורתית מעורבת

18/8/2017

סיוע ממשלתי מיוחד של משרד הכלכלה והתעשייה למשיכת מפעלים לאיזורי התעשייה ירוחם , ערד , דימונה ופארק תעשיות רותם . סיוע . מסלול מענקים בשיעור של % 30 מסה"כ ההשקעות המזכות המאושרות. השקעות הון – מיכון וכ"ו . השקעות בבניה שלא תעלה בשיעור של % 50 מסה"כ ההשקעות המזכות . . השקעות רכות שלא תעלנה על % % 20 מסך ההשקעה המזכה , השקעות כגון :הוצאת בגין שירותי ייעוץ של יועצים להקמת המפעל , הכשרות מקצועיות , רישיונות והיתרים סטטוריים לפרטים :08-85252529

כסף חכם לחברות מהמגזר הערבי

10/8/2017

סיוע של כסף חכם לעסקים מהמגזר הערבי הדרוזי והצרקסי המעוניינים להגדיל את המכירות בשווקים הבינלאומיים , סיוע בתנאי סף נוחים ושיעורי תמיכה מוגדלים . לפרטים נא לפנות לטלפון 08-8525228

מענקים ליזמים המעוניינים להקים חדרי אירוח באזורים שונים ברחבי הארץ

21/7/2017

א. מענקים ליזמים תושבי היישובים הבדואים בצפון – היקף הסיוע עד מיליון ₪. ב. מענקים ליזמים תושבי העיר שדרות ויישובי עוטף עזה עד 1 מיליון ₪. ג. מענקים ליזמים תושבי היישובים הדרוזים והצ'רקסיים בגליל- עד 1 מיליון ₪..

מענקים – משרד התיירות מסייע ליזמים המעוניינים להקים חדרי אירוח צימרים באזור ישובי יהודה ושומרון

21/7/2017

ממשלת ישראל, לאור המצב הביטחוני באזור יהודה ושומרון, ומתוך מטרה להקטין ולמזער את ההשפעה של המצב הביטחוני על התושבים ועל שגרת חייהם, , החליטה הממשלה על סיוע בתחום התיירות, לתוספת חדרי אירוח וכן על סיוע לעידוד הקמת מתקני אכסון תיירותיים ברמה עממית.. לפרטים לפנות לטלפון 08-8525228

מענקים -משרד התיירות מסייע ליזמים המעוניינים להקים חדרי אירוח , חניוני לילה וחניוני קראוונים

21/7/2017

משרד התיירות מעוניין להרחיב את מגוון סוגי האכסון המוצעים כיום במדינת ישראל, וכן להרחיב את ההיצע לאכסון תיירותי עממי בכלל ובפרט מתקני אכסון המשתלבים במרחב הסביבתי והכפרי. המטרה להעניק סיוע ליזמים לצורך הקמת חניוני לילה ("קמפינג") וחניוני קרוואנים, ברחבי הארץ, כמתקני לינה המהווים מתקני אכסון עממי וזול, תוך התייחסות למתחמים נפרדים עבור משפחות, עם זיקה ישירה לסביבה הטבעית והמשתלבים בטבע. לפרטים לפנות למשרד 08-8525228
הלוואות מיוחדות ליצואנים במסגרת הקרן לעסקים קטנים ובינוניים
הלוואה ליצואנים במסגרת הקרן לעסקים קטנים ובינוניים . הלוואה בשיעור של 12% ממחזוק המכירות לשנת 2016 . לפרטים – לפנות למרק אבו 08-8525228 .

הסוכנות היהודית עולם של אפשרויות הלוואות לעסקים

30/4/2017

מיועד ליזמים ולבעלי עסקים בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של ישראל, המעוניינים להקים עסק קטן/בינוני או להשקיע ולפתח עסק קיים. ליזמים מאזור הנגב, הגליל וירושלים, כמו גם לאוכלוסיות מוחלשות, כגון עולים חדשים, הקהילה האתיופית, המגזר החרדי והמגזר הערבי. הפנייה מיועדת לנשים ולגברים כאחד. הלוואות עד 400,000 ש"ח בתנאים מועדפים ף לפרטים לפנות למשרד -088525228

צור קשר

ונחזור אליך בהקדם

08-8525228