08-8525228

כסף חכם

מרק אבו יועצים כלכליים ופיננסים מתמחים בליווי עסקים חדשים וקיימים בקבלת סיוע ממשלתי לסוגיו.
הסיוע והתמיכה הממשלתית לעסקים הינו בא לידי ביטוי במגוון רחב של תחומי פעילות:

תכנית “כסף חכם” החדשה יצאה  לדרך    – 90 מיליון ש”ח יחולקו כסיוע לחברות יצואניות

 תכנית כסף חכם של משרד הכלכלה הוקמה כדי לסייע לעסקים המייצאים לחו"ל מוצרים ו/או שירותים ולעסקים המעוניינים להתחיל לייצא לחו"ל, ועל ידי כך לקדם משמעותית את היקף המכירות שלהם מחוץ לישראל. הסיוע ניתן על בסיס הקצאה תחרותית ועובד בשני מסלולים:

 התכנית מציעה סיוע ליצואנים וחברות הפועלות בשווקים בינלאומיים עד לחצי מיליון ₪ (500,000 ₪) לחברה, ועד ל- 600,000 ש”ח לעסקים המשתייכים לאוכלוסיות מיעוטים.

התכנית מאחדת, לראשונה, את מסלולי הסיוע ליצואנים וכוללת “מסלול יצואן מתחיל” ו”מסלול יצואן מנוסה.”  


 יצואן מתחיל

 תנאי סף:

היקף יצוא שנתי עד 1 מיליון ש"ח

מחזור מכירות שנתי מעל 500,000 ש"ח או מתחת ובלבד שהייתה השקעה בעסק של מעל 2 מיליון ש"ח ב-3 השנים האחרונות

שיעור הסיוע:

תוכנית  השקעות  חזוייה   עד 600,000 ש"ח

אחוז  מענק  השתתפות: 50%

היקף מענק מקסימלי: 300,000 ₪

שיעור הסיוע לאוכולוסיית מיעוטים:

תכנית תקציבית עד 600,000 ש"ח

אחוז השתתפות: 75%

היקף מענק מקסימלי: 450,000 ש"ח 


יצואן מנוסה

תנאי סף:

1.העסק משווק את מוצריו/שירותיו לשוק יעד חדש או שוק יעד קיים בו יבצע מהלך שיווקי חדש. מדובר על שוק יעד אחד בלבד. 

2.היקף היצוא השנתי בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה הינו לפחות 1 מיליון ש"ח ושמחזור ההכנסות השנתי אינו עולה על 200 מ' ש"ח. 

3.עסק המשתייך  לאוכלוסיית מיעוטים – היקף יצוא שנתי של לפחות 200,000 ש"ח ללא מגבלה על היקף הכנסות שנתי.

שיעור הסיוע:

תכנית השקעות  חזוייה  עד 1,000,000 ש"ח

אחוז השתתפות בין 50%-30%

היקף מענק מקסימלי: 500,000 ש"ח 

שיעור הסיוע לאוכולוסיית מיעוטים:

תכנית  השקעות  חזוייה  עד 800,000 ש"ח

אחוז השתתפות: 75%

היקף מענק מקסימלי: 600,000 ש"ח 

מסלול המענקים הינו מסלול הסיוע העיקרי של מרכז ההשקעות – משרד הכלכלה. 
המסלול מאפשר לחברות ומפעלים הפועלים, או מתכוונים לפעול, באזור עדיפות לאומית ואשר לפחות 25% מהיקף המכירות שלהם מיוצאות לשווקים מהותיים בחו"ל, לקבל תמיכה של 20% מהיקף השקעה המאושרת ברכוש קבוע (בנוסף, מפעלים אלו זכאים ליהנות ממסלול מס החברות המופחת).
 
תכנית השקעות מאושרת לתקופה של שנתיים בה על החברה לבצע את ההשקעות המאושרות.  כאשר, אם החברה לא עמדה בביצוע התכנית במהלך שנתיים אלו, אבל ביצעה לפחות 40% מהיקף התכנית המאושרת, ניתן לבקש הארכה לתקופה זו  (עד לתקופה של חמש שנים מקבלת כתב האישור). 
 
תנאי הזכאות:
» המפעל הינו תחרותי ברמת השוק העולמי – כלומר, על המפעל לעמוד לפחות באחד מהתנאים הבאים (על פי סעיף 18א(ג) לחוק
    עידוד השקעות הון): 
 
      * ההכנסה השנתית של המפעל בשוק מסוים אינה עולה על 75% מכלל הכנסתו ממכירות המפעל. 
      * לפחות 25% ממכלל ההכנסות השנתיות ממכירות המפעל, נובעות משוק מסוים המונה 12 מיליון תושבים לפחות.
      * עיקר פעילות החברה הוא בתחום ביוטכנולוגיה או ננוטכנולוגיה (והתקבל אישור ראש המנהל למחקר ופיתוח תעשייתי על כך).
 
» המפעל חייב לממן לפחות 24% מהתוכנית המאושרת בהון מניות נפרע.
 
» במסגרת המסלול ניתן לבקש תמיכה אך ורק עבור השקעות אשר בוצעו החל ממועד הגשת בקשת התמיכה.
 
» על מנת להתמך במסגרת מסלול זה על החברה צריכה להראות היתכנות כלכלית של הפרויקט בגינו מבוקש מענק, תנאי בסיסי
נוסף לתמיכה זו הינו גידול במספר המועסקים במפעל בעקבות ביצוע התוכנית
 
» חברה המקבלת מימון במסגרת זו אינה זכאית לקבל מימון נוסף במסגרת המסלולים לתמיכה בהעסקת עובדים עבור העובדים אשר  אותם התחייבה להעסיק במסגרת בקשה במסלול זה. מסלולים אלו כוללים: המסלול לאוכלוסיה כללית בפריפריה, מסלול שכר גבוה בפריפריה, מסלול מפעל עוגן, מסלול תעסוקה להעסקת בני מיעוטים, מסלול תעסוקה להעסקת חרדים ומסלול תעסוקה לאנשים עם   מוגבלויות. 

המשרד מתמחה בליווי מפעלי תעשייה ופרויקטים תיירותיים בסיוע בהשגת קרקע לבניית מפעלם העתידי.
המשרד מלווה את המלווה את המפעל הוותיק או החדש בכל שלבי התהליך תוך הצגתו בפני משרדי הממשלה השונים כמו למשל: משרד הכלכלה ( התמ"ת), מינהל אזורי פיתוח, מינהל מקרקעי ישראל – משרד התיירות וכו'.
 

הליווי כולל את הנושאים הבאים:

 
» בניית תכנית עסקית מתאימה תוך התאמה לצורכי המפעל והפרויקט התיירותי ועמידה בתנאי הסף של המשרדים השונים.
» הצגת הפרוייקט בפני הבודקים הכלכליים ומנהלי החטיבות המקצועיות בתמ"ת – במשרד הכלכלה ומשרדי ממשלה אחרים.
» הצגת הפרוייקט בפני מנהלי אזורי התעשייה השונים.
» טיפול בכל נושא הרכישה לאחר קבלת האישור להקצאת הקרקע ממנהל אזורי פיתוח -משרד הכלכלה ומינהל מקרקעי ישראל.