08-8525228

הלוואה בערבות המדינה – מסלול "חרבות ברזל"

הקרן לעסקים קטנים ובינוניים מסלול  חורבות ברזל

מסלול  חורבות ברזל – מסלול כללי

מסלול "חרבות ברזל" הוא מסלול ייעודי למתן הלוואות במסגרת הקרן להלוואות בערבות המדינה שמטרתו לסייע בהתמודדות עם קשיים תזרימיים וצרכי הון חוזר בעקבות מלחמת "חרבות ברזל".

תנאי זכאות

עסקים הזכאים להגיש בקשה להלוואות במסלול "חרבות ברזל

עסק פטור, עסק קטן, בינוני וגדול בעלי מחזור מכירות שנתי בשנה שקדמה לבקשה שאינו עולה על מיליארד ₪

תנאים אלו מתווספים לתנאי הסף המפורטים באתר הקרן אשר עשויים להשתנות מעת לעת.

להלן   התנאים  הייחודיים של מסלול חרבות ברזל:

סכום ההלוואה

מסלול לעסקים קטנים ובינוניים

מסלול לעסקים גדולים

סכום ההלוואה

500,000    או 8%  הגבוה מבינהם .

עבור עסק  פטור עד 40,000 ₪

32 מיליון  ₪ או 8%  מהמחזור הנמוך מבינהם

שיעור  ריבית

מרווח מקסימאלי פריים  בתוספת 1.5% .נתון לשיקול הגוף הממן

מרווח מקסימאלי פריים  בתוספת 1.5% .נתון לשיקול הגוף הממן

בטוחה מירבית

עד  % 5

עד  % 10

תקופת החזר כוללת

עד 5 שנים

עד 5 שנים

דחיית תשלום קרן  ההלוואה וריבית ( תקופת הגרייס)

בין  3-12  חודשים

עד 3 חודשים 

עמלות

העסק לא ידרש לשלם עמלות

העמדת הלוואה מותנת  בתשלום  עמלה מותנה בשיעור ההלוואה כתלות במחזור המכירות של השנה הנוכחית


הטבלה שרומה באתר נכונה


מלחמת חורבות  ברזל – מסלול  מילואים

למי זה מיועד

הלוואות במסלול מילואים יינתנו לעסק שמחזור הכנסותיו עד 10 מיליון ש"ח ובעליו נמנה עם ציבור משרתי המילואים ומגויסי צו 8 החל מיום 7/10/2023, אשר שירת 30 ימים או יותר.

במקרה של חברה בע"מ, שיעור האחזקה המינימאלי במניות החברה של משרת המילואים לא יפחת מ- 25%.

סכום הלוואה  המירבי – 500,000  ₪ או 8%  ממחזור המכירות , לפי הגבוה מבינהם , עוסק  פטור עד  40,000  ₪ .

תקופת החזר : עד 5 שנים עם אפשרות לדחייה של תשלומי קרן ההלוואה וריבית ל- 12 חודשים (גרייס).

שיעור  הריבית : שיעור הריבית הממוצע בהלוואות שיועמדו על ידי נותן אשראי יהיה במרווח שלא יעלה על

ריבית  הפריים .

סבסוד  הריבית : המדינה תישא בעלות הריבית של שנת ההחזר הראשונה. עלות זו תחושב בהתאם לשיעור

הריבית שנקבע להלוואה, או בשיעור ריבית הפריים, לפי הנמוך

שיעור הריבית הממוצע בהלוואות  שיועמדו על יד נותני האשראי חוץ בנקאיים מסויימים שיהיה במרווח  שלא יעלה על     1.5%(כאל ומקס ) או  %  4 מעל ריבית הפריים .

הקרן לעסקים קטנים ובינוניים מסלול  "חרבות ברזל"

מסלול  חובות ברזל – מסלול כללי

מסלול "חרבות ברזל" הוא מסלול ייעודי למתן הלוואות במסגרת הקרן להלוואות בערבות המדינה שמטרתו לסייע בהתמודדות עם קשיים תזרימיים וצרכי הון חוזר בעקבות מלחמת "חרבות ברזל".

תנאי זכאות

עסקים הזכאים להגיש בקשה להלוואות במסלול "חרבות ברזל"

עסק פטור, עסק קטן, בינוני וגדול בעלי מחזור מכירות שנתי בשנה שקדמה לבקשה שאינו עולה על מיליארד ₪

תנאים אלו מתווספים לתנאי הסף המפורטים באתר הקרן אשר עשויים להשתנות מעת לעת.

להלן   התנאים  הייחודיים של מסלול חרבות ברזל:

סכום ההלוואה

מסלול לעסקים קטנים ובינוניים

מסלול לעסקים גדולים

סכום ההלוואה

500,000    או 8%  הגבוה מבינהם .

עבור עסק  פטור עשד 40,000 ₪

32 מיליון  ₪ או 8%  מהמחזור הנמוך מבינהם

שיעור  ריבית

מרווח מקסימאלי פריים  בתוספת 1.5% .נתון לשיקול הגוף הממן

מרווח מקסימאלי פריים  בתוספת 1.5% .נתון לשיקול הגוף הממן

בטוחה מירבית

עד  % 5

עד  % 10

תקופת החזר כוללת

עד 5 שנים

עד 5 שנים

דחיית תשלום קרן  ההלוואה וריבית ( תקופת הגרייס)

בין  3-12  חודשים

עד 3 חודשים 

עמלות

העסק לא ידרש לשלם עמלות

העמדת הלוואה מותנת  בתשלום  עמלה מותנה בשיעור ההלוואה כתלות במחזור המכירות של השנה הנוכחית


מלחמת חורבות  ברזל – מסלול  מילואים

למי זה מיועד

הלוואות במסלול מילואים יינתנו לעסק שמחזור הכנסותיו עד 10 מיליון ש"ח ובעליו נמנה עם ציבור משרתי המילואים ומגויסי צו 8 החל מיום 7/10/2023, אשר שירת 30 ימים או יותר.

במקרה של חברה בע"מ, שיעור האחזקה המינימאלי במניות החברה של משרת המילואים לא יפחת מ- 25%.

סכום הלוואה  המירבי – 500,000  ₪ או 8%  ממחזור המכירות , לפי הגבוה מבינהם , עוסק  פטור עד  40,000  ₪ .

תקופת החזר : עד 5 שנים עם אפשרות לדחייה של תשלומי קרן ההלוואה וריבית ל- 12 חודשים (גרייס).

שיעור  הריבית : שיעור הריבית הממוצע בהלוואות שיועמדו על ידי נותן אשראי יהיה במרווח שלא יעלה על

ריבית  הפריים .

סבסוד  הריבית : המדינה תישא בעלות הריבית של שנת ההחזר הראשונה. עלות זו תחושב בהתאם לשיעור

הריבית שנקבע להלוואה, או בשיעור ריבית הפריים, לפי הנמוך

שיעור הריבית הממוצע בהלוואות  שיועמדו על יד נותני האשראי חוץ בנקאיים מסויימים שיהיה במרווח  שלא יעלה על     1.5%(כאל ומקס ) או  %  4 מעל ריבית הפריים .