08-8525228

הלוואה בערבות המדינה – מסלול הון חוזר

מדינת ישראל מעוניינת לעודד צמיחת עסקים קיימים אשר מבקשים להגדיל את הפעילות העסקית ולשם כך זקוקים למימון פערי אשראי, מימון ייבוא, מלאי, מימון כוח אדם ומערך שיווק.

סכום מקסימלי לקבלת הלוואה:

עסקים עם מחזור שנתי של עד 6.25 מיליון ש"ח בשנה, זכאים לקבל הלוואה עד 500,000 ש"ח .

עסקים עם מחזור שנתי בין 6.25-100 מיליון ש"ח בשנה, זכאים לקבל הלוואה עד 8% מהמחזור השנתי האחרון.

העסק נדרש להעמיד בטחונות עד 25% מגובה ההלוואה המאושרת. 

לכל בקשה נדרשת ערבות אישית של הבעלים על מלוא סכום ההלוואה.

ניתן לקבל הלוואה לזמן ארוך – עד 5 שנים עם אפשרות לקבלת גרייס עד 6 חודשים) התשלום על הריבית, ללא חיוב עבור החזר הקרן.