08-8525228

קרן בערבות מדינה – מסלול חקלאות

מדינת ישראל מעוניינת לעודד צמיחת עסקים בענף החקלאות אשר מבקשים להגדיל את הפעילות העסקית ולשם כך זקוקים למימון פערי אשראי, מימון , מלאי, מימון כוח אדם ומערך שיווק.

תנאי  ההלוואה

הגדרת חקלאי: חקלאי יוגדר כיצרן אשר עוסק במישרין בייצור תוצרת חקלאית טרייה, ואשר מחזור עסקיו בשנה שקדמה להגשת הבקשה בקרן לא עולה על חמישה מיליון ש"ח. יובהר כי מדובר בענף הצמחי בלבד ולא בענף החי.

תנאי המסלול : המדינה תערוב כלפיי הבנק ל85% מסך כל ההלוואה שהועמדה במסגרת מסלול חקלאות.

בטחונות להלוואה : הלווה ידרש להציג בטחונות בשיעור של עד 10% מסכום ההלוואה , בנוסף לחתימה על תצהיר התחייבות לרכישת ביטוח  לנזקי טבע על ידי הלווה אשר תוסב לזכות הבנק.

לכל בקשה נדרשת ערבות אישית של הבעלים על מלוא סכום ההלוואה.