08-8525228

קרן בערבות מדינה – מסלול לעמותות חברתיות

מסלול לעמותות או מלכרי"ם המספקים שירותים לממשלה בתחום החינוך, רווחה ובריאות.
במסגרת מסלול זה לא ידרשו העמותות להעמיד ערבות אישית, בהתאם לכללי הקרן, אלא ידרשו להמחות את התקבולים מתוקף הסכם ההתקשרות עם המדינה, לבנק.

תנאי המסלול:

העמותה תידרש להציג התקשרות בתוקף עם המדינה בהיקף העולה על  120% מגובה ההלוואה המבוקשת.

תוקף ההתקשרות יהיה לפחות שמונה חודשים ממועד הגשת הבקשה להלוואה.

ככל שהעמותה נתמכת לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, הכנסות העמותה בשנתיים שקדמו לבקשה יעמדו על פחות מ50% מתמיכה כאמור.

במסלול זה לא תידרש העמותה להעמיד ערבות אישית.

אם העמדת ההלוואה תחתום העמותה על התחייבות לפיה ככל שלא תשלם את ההלוואה כסדרה תהיה המדינה רשאית להעביר לשותפות (הבנק והמוסדי אשר העמידו את ההלוואה) כל סכום המגיע לעמותה מהמדינה מתוקף הסכם ההתקשרות ביניהן, וכן תידרש העמותה להמציא את אישור חשב המשרד הממשלתי  בנושא .

למעט האמור לעיל, שאר תנאי ההלוואה יהיו בהתאם לכללי הקרן.

המדינה תערוב כלפי הבנק ל70% מסך כל ההלוואה שהועמדה במסגרת המסלול. העמותה תדרש להציג בטחונות של עד 25% מסכום ההלוואה.

ניתן לקבל הלוואה לזמן ארוך – עד 5 שנים עם אפשרות לקבלת גרייס עד 6 חודשים (התשלום על הריבית, ללא חיוב עבור החזר הקרן).