08-8525228

תמונת מחבר

הלוואה לעסקים – סיוע בקבלת אשראי ומימון

ניהול מו"מ מול הבנקים לקבלת אשראי ומימון
מרק  אבו יועצים כלכליים ופיננסיים יבצעו  עבורך את ניהול המשא ומתן  מול הבנקים להשגת הלוואות לעסקים בתנאים הזולים ביותר. היכולת לדבר עם הבנקאי באותה שפה מהותית לצורך הצלחת הקשר עם הבנקאי וקבלת הטבות בנקאיות. הבנקאי מעריך מאד כאשר היושב מולו הינו איש מקצוע בתחום הכלכלי והפיננסי.
 מרק אבו יועצים כלכליים ופנננסיים  מתמחים בגיוס אשראי לעסקים, יודעים להגדיל את האובליגו שלך בבנק, אם באמצעות הגדלת המסגרות  בחינת מסגרות האשראי  הכוללות של העסק , ואם באמצעות לקיחת הלוואה לעסק בתנאים אופטימאליים.
 אנו נלווה  אותך בכל התהליך מול הבנק, נכין עבורך דוח מקצועי  לבנק כדי לשכנע את הבנקאי שרמת הסיכון שהוא נוטל על הבנק הינה סבירה ובזאת לקצר את תהליך קבלת האשראי לסוגיו.


להלן   מושגים בסיסיים  הקשורים למערכת הבנקאית: אובליגו
סך ההתחייבויות של הלקוח מול הבנק, האובליגו כולל את מסגרת החח"ד (עובר ושב) המאושרת ללקוח העסקי , מסגרת כרטיס האשראי, הלוואות לזמן קצר ולזמן ארוך, ערבויות, ניכיון שיקים, אשראי דוקומנטרי וכו'. אובליגו בנקאי כולל מתייחס לסך ההתחייבויות של הלקוח בכל הבנקים. הבנקאים מתייחסים  לפרמטר  המחושב שהינו היחס שבין האובליגו הכולל לסה"כ מחזור הפעילות של החברה לבחינת אפשרויות המימון הנוספות שיעניקו לבעל העסק. 

מטרות האשראי
מטרת האשראי המבוקש: לאיזה צורך מבוקש האשראי/ההלוואה: מימון  לקניית מלאי? (חלק מהון חוזר), לשיפוץ, רכישת מבנה, פעילות השקעה ועוד. ברגע שמטרת האשראי ידועה קל יותר לקבוע מסגרת אשראי מתאימה לעסק.ההלוואה מותאמת לסוג הפעילות המבוצעת ע"י העסק – בהתאם לכך נקבעת תקופת ההלוואה והריבית בהתאם. בטחונותסך כל הנכסים שמשעבד לקוח הבנק כנגד האובליגו שהבנק מעמיד לו. קיימים בטחונות נזילים כדוגמת: פיקדונות  שקליים,  תוכניות חסכון, תיקי ני"ע, מט"ח, שיקים דחויים, ערבויות כספיות, ערבויות מכרז, ערבויות טיב, ערבויות ביצוע וכו', ומצד שני בטחונות קבועים כדוגמת נכסים , רכבים .בניהול משא ומתן מקצועי מול המערכת הבנקאית ניתן להגיע  לתמהיל נכון וסביר מבחינת בטחונות.  

הלוואות לעסקים – מימון הון חוזר
צרכי אשראי לפעילות שוטפת (מימון הון חוזר) נקבע על בסיס  היתרות של מספר מרכיבים מאזניים : במסגרת בדיקת צרכי האשראי לוקחים חלק מחובות לקוחות החברה (חייבים פתוחים), המלאי , שיקים לקבל, הוצאות מראש והכנסות לקבל כל אלה מצד השימושים של החברה, אל מול ספקי החברה, שיקים לפירעון והוצאות לשלם מצד המקורות של החברה. במידה וצד השימושים עולה על צד המקורות אזי ישנם צרכי אשראי ז"ק (מימון הון חוזר) . לפיכך , ההון חוזר הנדרש נקבע על בסיסי ההפרש שבין – לקוחות החברה + שקים לקבל+ מלאי+ הוצאות מראש + הכנסות לקבל בהפחתת  שיקים לפירעון + ספקים +מקדמות מלקוחות. 

כושר החזר
חלק מהשיקולים של הבנק במתן אשראי/הלוואה הוא כושר ההחזר של העסק. להלן ניתוח בסיסי שרצוי שתעשו בעצמכם טרם הגשת בקשת אשראי: (הנתונים נלקחים מדו"ח כספי עדכני). רווח תפעולי (שהינו הרווח מפעילות החברה לפני מיסים והוצאות מימון), בתוספת הפחת (שהינה הוצאה שאינה במזומן אלא רק חשבונאית), פחות הוצאות מימון קיימות ומבוקשות ופחות החלויות השוטפות (תשלומי קרן ההלוואות הקיימות והחדשות) שצפויים לשלם במהלך השנה הקרובה. במידה ובדקתם סעיפים אלו וגיליתם כי יש עודף, לחברה כושר החזר להלוואה  , דבר שיאפשר לבנק לבחון בחיוב את בקשת האשראי .     

דוח כספי מבוקר
דוח כספי מבוקר הינו מתייחס לפעילות העסק בשנה האחרונה.במידה והעסק ממוסד כעוסק עצמאי – עוסק מורשה 
אזי לעסק מוגש מידי שנה דוח רווח והפסד שנתי – דוח זה מציג בפני מס הכנסה והרשויות את פעילות העסק מבחינת הכנסות והוצאות .בהתבסס על דוח זה מופקת שומה ע"י רשויות המס – שומה זו זמנית עד להפיכתה לסופית לאחר מספר שנים  או לאחר שפקיד השומה סוגר את השומות עם הלקוחות העסקיים .הדוחות מאושרים ע"י יועץ המס של העסק או רואה החשבון . 

במידה והעסק הינו ממוסד כחברה 
בע"מ אזי מופק מדי שנה – דו"ח כספי מבוקר- מאזן. הדוחות הכספיים מתארים את מצבו הפיננסי של העסק. הדו"ח מבוקר ומאושר ע"י רו"ח של החברה ודרכו ניתן ללמוד על התוצאות הכספיות של העסק לתקופה החשבונאית של הדו"ח (לרוב מדובר בדו"ח שנתי): הכנסות העסק, הרווחיות, מצב הנכסים, ההתחייבויות וההון העצמי של העסק. 

נתוני הדו"ח הם בסיס חשוב בקבלת ההחלטה לאישור האובליגו הבנקאי. מנהלי המחלקות העסקיות ומנהלי הסניפים  מבססים את החלטתם על הדוחות הכספיים של השנה הנוכחית תוך בחינת התפתחות הפעילות של העסק בשנים האחרונות.